Imprint

Uitgever:

Euregioprojekt - Hand in Hand
Karl-Heinz-Beckurts-Str. 13
D - 52428 Jülich

Telefoon  +49 2461 690 390
E-Mail       m.huenewinckell@dichterbij.nl   


De informatie op euregioprojekt-handinhand.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de projectleiders
van Hand in Hand Willem Cranen en Heinz Tietjen.

Hand in Hand besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hand in Hand kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op euregioprojekt-handinhand.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van Hand in Hand toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Hand in Hand kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Privacy
Hand in Hand hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van euregioprojekt-handinhand.nl. Hand in Hand is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan euregioprojekt-handinhand.nl worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd.

Copyright
Hand in Hand behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van Hand in Hand verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Hand in Hand mag zonder schriftelijke toestemming
van Hand in Hand openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient in dat geval te geschieden met bronvermelding.

Aanvaarding
Deze disclaimer is van toepassing - u aanvaardt deze en u verbindt zich ertoe deze na te leven - indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.

Geen rechten ontlenen aan de website

Hoewel de website met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, staan wij niet in voor de (juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de) informatie op deze website. Er wordt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard. De gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Wij verplichten ons niet de informatie op de site te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.
Wij garanderen voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren en aanvaarden ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Zorgvuldig gebruik en voor eigen risico
Het gebruik van de website brengt ook verantwoordelijkheden mee. U zult zich op de website niet onnodig grievend uitlaten en/of anderszins schade toebrengen aan andere gebruikers van de website en/of Hand in Hand. Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor uw uitlatingen en u vrijwaart ons tegen claims van derden verband houdende met uw uitlatingen en/of uw gebruik van de (informatie op de) website. Toegang tot en gebruik van de website is voor uw eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website.

Koppelingen naar andere websites
Wij beogen een ruim gebruik van de website. Wij kunnen echter niet voorzien noch bijhouden welk gebruik van de website wordt gemaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor koppelingen naar en de inhoud van andere websites waarnaar wordt gelinked en/of verwezen, ook niet indien deze websites het logo van Hand in Hand bevatten. Ten overvloede wijzen wij u erop dat (de inhoud van) deze websites niet zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.Conceptie, Design & Productie van deze Website:

hofmeister.grafik, Keulen, Duitsland
www.hofmeistergrafik.de


Naar boven